Danh mục Văn bản Quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của TDC

Ngày đăng: 15/2/2014 11:37I. Quy trình hệ thống  
1 Chính sách chất lượng   
2 Mục tiêu chất lượng   
3 Quyết định thành lập TDC  
4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của TDC  
5 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ISO của TDC  
6 Sổ tay chất lượng STCL
7 Quy trình Kiểm soát tài liệu QT.01
8 Quy trình Kiểm soát hồ sơ QT.02
9 Quy trình Đánh giá và cải tiến HTQLCL QT.03
10

Quy trình Xem xét của lãnh đạo về HTQLCL

QT.04

II. Quy trình tác nghiệp   
1 Quy trình chuyển giao kỹ thuật QT.05
2 Quy trình đào tạo e-learning QT.06
3 Quy trình đào tạo và quản lý hồ sơ cán bộ QT.07
4 Quy trình xác định nhu cầu, xây dựng, triển khai kế hoạch Đào tạo - Chỉ đạo tuyến. QT.08
5 Quy trình đào tạo theo lớp tại bệnh viện Bạch Mai QT.09
6 Quy trình đào tạo kèm cặp tại bệnh viện Bạch Mai QT.10
7 Quy trình đào tạo theo lớp ngoại viện QT.11
8 Quy trình đào tạo tiền lâm sàng QT.12
9 Quy trình tổ chức Hội nghị, hội thảo, họp QT.13
10 Quy trình quản lý và phản hồi bệnh nhân chuyển tuyến QT.14
11 Quy trình tổ chức hoạt động hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới  QT.15
12 Quy trình tổ chức hoạt động luân phiên cán bộ QT.16
13 Quy trình hội chẩn/đào tạo trực tuyến QT.17
14 Quy trình xây dựng và thẩm định khung chương trình, tài liệu đào tạo QT.18
15 Quy trình tuyển sinh đào tạo chính quy sau đại học QT.19
16 Quy trình quản lý đào tạo chính quy sau đại học QT.20
17 Quy trình thông qua đề cương và bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học QT.21
18 Quy trình tốt nghiệp đào tạo chính quy sau đại học QT.22
19 Quy trình tổ chức sự kiện QT.23
20

Quy trình quản lý tin bài trên website

QT.24

III. Quy chế, quy định, nội quy  
1 Quy chế làm việc; đánh giá cán bộ nhân viên QC.01
2 Quy chế chi tiêu nội bộ QC.02
3 Quy định quản lý chương trình đào tạo QĐ.01
4 Quy định quản lý giảng viên QĐ.02
5 Quy định quản lý học viên học tập tại bệnh viện Bạch Mai QĐ.03
6 Quy định quản lý học viên thực hành tại bệnh viện Bạch Mai QĐ.04
7 Quy định quản lý giấy chứng nhận QĐ.05
8 Quy định quản lý tài liệu đào tạo QĐ.06
9 Quy định quản lý tài sản thiết bị QĐ.07
10 Quy định quản lý phòng học QĐ.08
11 Quy định quản lý hệ thống mạng, máy chủ, thiết bị trực tuyến QĐ.09
12 Quy định quản lý một số hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ  QĐ.10
13 Quy định xử lý công văn đi và đến  QĐ.11
14 Quy định phúc tra bài kiểm tra QĐ.12
15 Quy định về văn hóa TDC QĐ.13
16 Quy định Tiêu chuẩn thực hành tốt 5S tại TDC QĐ.14
17 Quy định quản lý tài chính TDC QĐ.15
18 Quy định hành chính 1 cửa tại TDC QĐ.16
19 Quy định quản lý, cấp thẻ học viên QĐ.17
20 Quy định quản lý phòng thu  QĐ.18
21 Quy định quản lý thiết bị, mô hình đào tạo tiền lâm sàng QĐ.19
22 Nội quy trung tâm NQ.03
23 Nội quy phòng học NQ.01
24 Nội qui phòng tiền lâm sàng NQ.04
25 Nội quy thư viện NQ.02

(cập nhật tháng 07/2013)