Thông báo kế hoạch tổ chức đào tạo/ Chuyển giao kỹ thuật thuộc Đề án 1816 năm 2018

Ngày đăng: 16/3/2018 08:14

Tải các biểu mẫu tại đây:
Phụ lục 1: Danh mục CGKT
Phụ lục 2: Mẫu đăng ký học viên
Phụ lục 3.1: Khảo sát CGKT chuyên khoa lâm sàng
Phục lục 3.2: Khảo sát CGKT chuyên khoa cận lâm sàng

Các tin khác