Giới thiệu chung Tổ Tài chính kế toán

Ngày đăng: 16/2/2014 21:53

I. VỊ TRÍ

Tổ Tài chính kế toán là đơn vị chức năng trực thuộc TT Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, là đầu mối triển khai các hoạt động quản lý tài chính trong trung tâm.

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ chiến lược

Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm, phụ trách toàn bộ các công việc liên quan đến tài chính cấp TT và phối hợp với phòng Tài chính kế toán bệnh viện để thực hiện các nghiệp vụ tài chính kế toán.

2. Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc TDC quản lý các lĩnh vực sau:

· Công tác tài chính

· Công tác quản lý tài sản

· Công tác thanh quyết toán các nguồn kinh phí Bộ y tế cấp, các dự án, các họp đồng và nguồn kinh phí xã hội hóa khác….

· Kiểm soát các chi phí hoạt động của TDC

· Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc TDC giao.


3. Nhiệm vụ

· Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính

· Lập kế hoạch thu, chi tài chính hàng năm của TDC dựa vào kế hoạch hoạt động của các phòng, ban gửi về

· Thực hiện tạm ứng kinh phí từ phòng TCKT dựa vào dự trù chi tiết các hoạt động

· Chịu trách nhiệm chính trong công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của TDC

· Thực hiện việc chi trả thu nhập tăng thêm, ngoài giờ và các chế độ khác cho cán bộ nhân viên

· Lập chứng từ thu- chi cho các khoản thanh toán nội bộ của TDC. Phản ánh vào các sổ sách liên quan đến phần hành kế toán hàng ngày và đối chiếu với sổ quỹ

· Tiếp nhận các chứng từ thanh toán và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chúng từ

· Thực hiện thanh quyết toán theo đúng tiến độ

· Phối hợp các phòng ban liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính tại TDC

· Thực hiện tổng hợp, báo cáo tài chính chi tiết từng sổ kế toán cho Ban giám đốc TDC

· Phân tích một cách chi tiết từng khoản mục chi phí của TDC, từ đó đề xuất các biện pháp tiết giảm chi phí hiệu qủa.

· Đầu mối quản lý các hoạt động NĐ 43 tại TDC

· Làm việc với các cơ quan kiểm toán, thanh tra tài chính; Bộ y tế

· Phối hợp các đơn vị phòng ban khác thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động chung

· Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc giao


IV. TỔ CHỨC

1. Cơ cấu tổ chức

· Tổ trưởng Tổ TCKT kiêm kế toán tổng hợp

· Kế toán thanh toán

· Thủ quỹ
2. Nhân sự: Hiện tại Tổ TCKT có 02 cán bộ thuộc biên chế của tổ và 01 cán bộ kiêm nhiệm thuộc Phòng ĐT-NCKH