Giới thiệu chung phòng Đào tạo

Ngày đăng: 16/2/2014 21:29

I. VỊ TRÍ

Phòng Đào tạo là phòng chức năng thuộc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai (TDC). Là đầu mối trao đổi, hợp tác, triển khai các hoạt động đào tạo với các đơn vị trong và ngoài bệnh viện Bạch Mai.

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Nhiệm vụ chiến lược: 2013 - 2017

Phát triển các loại hình đào tạo liên tục, đào tạo chính quy sau đại học hệ thực hành, đào tạo hợp tác quốc tế và từng bước phát triển loại hình đào tạo hàn lâm.

2. Nội dung hoạt động

3. Chức năng nhiệm vụ cụ thể

3.1. Tư vấn đào tạo

· Tiếp nhận và tư vấn cho mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu liên hệ đào tạo với TDC và BV Bạch Mai.

· Thu hút và duy trì liên hệ có định hướng với các đối tác, khách hàng.

· Quảng bá các loại hình đào tạo của TDC và BV Bạch Mai.

· Quản lý thông tin liên hệ của các đối tác, khách hàng và các thông tin cung cấp từ phía TDC khi có nhu cầu từ bên ngoài.

· Cung cấp thông tin hoạch định chiến lược phát triển đào tạo và truyền thông về đào tạo theo từng giai đoạn.

3.2. Đào tạo chính quy

· Hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế, nội quy liên quan.

· Chủ động phối hợp và xây dựng phần mềm quản lý đào tạo chính quy phù hợp và theo đúng quy định.

· Kiện toàn tổ chức và công tác quản lý, tập trung vào chất lượng đào tạo với trọng tâm là tay nghề thực hành.

· Vận dụng linh hoạt trong việc liên thông với các chứng chỉ đào tạo liên tục.

· Hoàn thiện khung chương trình, tài liệu đào tạo cho đào tạo chính quy theo đúng quy định.

· Quản lý các sinh viên, học viên chính quy các hệ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học đến thực tập tại BV Bạch Mai.

· Tư vấn cho lãnh đạo và chủ động kế hoạch phát triển đào tạo chính quy theo từng giai đoạn.

3.3. Đào tạo liên tục

· Quản lý tập trung và điều phối các hoạt động đào tạo liên tục của BV Bạch Mai.

· Tiếp tục chuẩn hóa hệ thống chương trình, tài liệu đào tạo liên tục theo lớp và kèm cặp theo đúng quy định.

· Quản lý và chuẩn hóa từng bước mạng lưới giảng viên tại BV Bạch Mai.

· Tập trung quản lý, giám sát và liên tục cải tiến chất lượng giảng dạy và học tập theo đúng quy trình ISO.

· Sử dụng tối đa công suất của các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo.

· Hợp tác, liên doanh, liên kết đào tạo nguồn nhân lực y tế nhiều trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học

· Chủ động xây dựng và đa dạng hóa các chương trình đón đầu nhu cầu đào tạo nhân lực y tế cho ngành.

· Phối hợp đào tạo tiền lâm sàng, chuyển giao kỹ thuật theo nhu cầu của các loại hình đào tạo do BV Bạch Mai tổ chức.

3.4. Đào tạo Hợp tác quốc tế

· Xây dựng mô hình đào tạo hợp tác quốc tế tại bệnh viện.

· Hoàn thiện đề án đào tạo hợp tác quốc tế và tổ chức triển thực hiện.

3.5. Nghiên cứu khoa học

· Đào tạo nâng cao năng lực nội bộ TDC về NCKH.

· Phát triển hoạt động NCKH phục vụ công tác đào tạo và hoạt động chung của TDC.

· Xây dựng mô hình nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế cho TDC.

· Quản lý thông tin NCKH.