Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục tháng 7 năm 2023

Ngày đăng: 17/11/2023 09:14
  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 05/07/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-9172_2317-TB-5.7.23.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-155856_2297-TB-5.7.23.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 10/07/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-155937_2370-TB-10.7.23.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 11/07/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-1606_2390-TB-11.7.23.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 19/07/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-16029_2495-TB_19.7.23.pdf

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 25/07/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-16053_2594-TB-25.7.23.pdf

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 26/07/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-16118_2617-TB-26.7.23.pdf

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 2707/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-16219_2660-TB-27.7.23.pdf

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 28/07/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-16311_2671-TB-28.7.23.PDF

 

 

Các tin khác