Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục tháng 12 năm 2023

Ngày đăng: 17/11/2023 08:44
  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 04/12/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-102445_HIV-04.12.23.pdf

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 06/12/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-102445_HIV-04.12.23.pdf

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 06/12/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-10198_NSDT-06.12.23.pdf

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-101929_NSDTHT-06.12.23.pdf

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-101948_NSTHCD-06.12.23.pdf

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-10209_SADMM-06.12.23.pdf

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-102027_SADT-06.12.23.pdf

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 13/12/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-102228_TK-13.12.23.pdf

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-102248_9-th-13.12.23.pdf

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 20/12/2023

Thông báo trúng tuyển 5343 ngày 20/12/2023

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 27/12/2023

Thông báo trúng tuyển 5369 ngày 27/12/2023

 

Các tin khác