Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục tháng 11 năm 2023

Ngày đăng: 17/11/2023 08:43
  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 01/11/2023
  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 03/11/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-16289_TBTT-4454-03.11.23.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 06/11/2023 và 13/11/2023   

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-105014_4480.pdf

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 08/11/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-162832_TBTT-4556-8.11.23.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-162857_TBTT-4557-8.11.23.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-15329_4555.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 15/11/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-162927_TBTT-4690-15.11.23.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-162948_TBTT-4691-15.11.23.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-163010_TBTT-4698-15.11.23.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 20/11/2023 

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-101559_PCR-20.11.23.pdf

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 22/11/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-101519_SATQ-22.11.23.pdf

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 27/11/2023

 https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-93653_4485-27.11.23.pdf

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 29/11/2023

 

Các tin khác