Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục tháng 10 năm 2023

Ngày đăng: 17/11/2023 08:41

 

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 04/10/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-16237_TBTT-3856-4.10.23.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 11/10/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-162329_TBTT-4013-11.10.23.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 18/10/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-162351_TBTT-4128-18.10.23.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 25/10/2023
  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 30/10/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-16259_TBTT-4348-30.10.23.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-162616_TBTT-4349-30.10.23.PDF

 

Các tin khác