Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục tháng 09 năm 2023

Ngày đăng: 17/11/2023 08:40
  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 06/09/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-16202_TBTT-3283-06.9.23.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-162024_TBTT-3285-06.9.23.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 13/09/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-162047_TBTT-3451-13.9.23.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-10535_3429.pdf

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 20/09/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-16216_TBTT-3580-20.9.23.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 27/09/2023

 

 

Các tin khác