Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục tháng 08 năm 2023

Ngày đăng: 17/11/2023 08:35
  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 02/08/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-161117_2735-TB-02.8.23.pdf

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 04/08/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-161140_2791-TB-04.8.23.pdf

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-16123_2792-TB-04.8.23.pdf

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-161225_2793-TB-04.8.23.pdf

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 09/08/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-161244_2853-TB-09.8.23.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 14/08/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-161310_2914-TB-14.8.23.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 15/08/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-161338_2950-TB-15.8.23.pdf

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-16141_2957-TB-15.8.23.pdf

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 23/08/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-161425_3113-TB-23.8.23.pdf

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-161456_3114-TB-23.8.23.pdf

 

Các tin khác