Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục tháng 06 năm 2023

Ngày đăng: 1/8/2023 11:44
  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 07/06/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-13598_1876-TB-7.6.23.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 13/06/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-135927_1957-TB-13.6.23.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-1401_1957-TB-13.6.23.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 14/06/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-14054_1978-TB-14.6.23.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 28/06/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-14120_2197-TB-28.6.23.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-14148_2198-TB-28.6.23.PDF

Các tin khác