Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục tháng 05 năm 2023

Ngày đăng: 1/8/2023 11:38
  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 10/05/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-114028_1506-TB-10.5.23.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 17/05/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-114044_1622-TB-17.5.23.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-114110_1623-TB-17.5.23.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-114128_1624-TB-17.5.23.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 22/05/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-114145_1679-TB.-22.5.23.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 24/05/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-11429_1711-TB-24.5.23.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-114230_1721-TB-24.5.23.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 31/05/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-114250_1795-TB-31.5.23.PDF

Các tin khác