Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục tháng 04 năm 2023

Ngày đăng: 1/8/2023 11:30
  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 05/04/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-113311_1008-TB-5.4.23.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 10/04/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-113353_1054-TB-10.4.23.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 12/04/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-113421_1087-TB-12.4.23.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-113447_1097-TB-12.4.23.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 19/04/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-113514_1211-TB-19.4.23.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-113550_1212-TB-19.4.23.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-113610_1213-TB-19.4.23.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 25/04/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-113627_1315-TB-25.4.23.PDF

Các tin khác