Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục tháng 03 năm 2023

Ngày đăng: 1/8/2023 11:22
  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 01/03/2023 và 08/03/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-112514_549-TB-1.3.23.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 15/03/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-112549_720-TB-15.3.23.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-112616_721-TB-15.3.23.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 22/03/2023 và 24/03/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-112642_813-TB-22.24.3.23.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 29/03/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-112723_900-TB-29.3.23.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-11286_901-TB-29.3.23.PDF

Các tin khác