Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục tháng 01 năm 2023

Ngày đăng: 1/8/2023 11:11

Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 04/01/2023 và 11/01/2023

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-111342_11-TB-4.01.23.PDF

Các tin khác