Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục tháng 12 năm 2022

Ngày đăng: 1/8/2023 10:54
  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 01/12/2022

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-105938_3763-TB-1.12.22.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 05/12/2022

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-11010_3762-TB-5.12.22.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 07/12/2022

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-11036_3818-TB-7.12.22.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-1112_3819-TB-7.12.22.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 14/12/2022

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-1122_3888-TB-14.12.22.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 19/12/2022

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-11235_3937-TB-19.12.22.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-1133_3946-TB-19.12.22.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 21/12/2022

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-1143_3975-TB-21.12.22.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 26/12/2022

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-11524_4036-TB-26.12.22.PDF

Các tin khác