Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục tháng 11 năm 2022

Ngày đăng: 1/8/2023 10:37
  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 02/11/2022

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-104023_3344-TB-2.11.22.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-104059_3345-TB-2.11.22.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 09/11/2022

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-104120_3436-TB-9.11.22.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-104146_3437-TB-9.11.22.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-10424_3438-TB-9.11.22.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-104221_3439-TB-9.11.22.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-104242_3440-TB-9.11.22.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 14/11/2022

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-10433_3499-TB-14.11.22.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-104333_3500-TB-14.11.22.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 16/11/2022

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-104359_3517-TB-16.11.22.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-104425_3518-TB-16.11.22.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-104443_3538-TB-16.11.22.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-10451_3548-TB-16.11.22.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-104521_3549-TB-16.11.22.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 21/11/2022

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-104544_3604-TB-21.11.22.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 23/11/2022

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-104611_3653-TB-23.11.22.PDF

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-104644_3654-TB-23.11.22.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 29/11/2022

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-10478_3727-TB-29.11.22.PDF

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 30/11/2022

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-104732_3728-TB-30.11.22.PDF

Các tin khác